Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige ggz', dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

 • Naam praktijk: Praktijk voor Toegepaste Psychologie
 • Naam regiebehandelaar: C.E. Wissing
 • E-mailadres: info@psycholoogwissing.nl
 • KvK nummer: 09213460
 • Website: www.psycholoogwissing.nl
 • BIG-registraties: GZ-psycholoog
 • Overige kwalificaties
 • Basisopleiding: doctoraal Psychologie
 • AGB-code praktijk: 94000856
 • AGB-code persoonlijk: 94000870

2. Werkzaam in:

 • de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

Behandeling van lichte tot matig ernstige psychische stoornissen en klachten. O.a. depressieve stoornissen en stemmingsklachten, angststoornissen, aanpassingsstoornissen,verwerkingsproblemen,somatoforme stoornissen, psychosomatische klachten, aandachtsstoornissen,  identiteitsproblemen, interpersoonlijke problemen, opvoedingsproblemen, werk en studieproblemen, slaapproblemen, eetstoornissen Zowel individuele als relatie therapie. Behandelvormen o.a. cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende therapie, oplossingsgerichte therapie, MBCT en mindfulness.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren): C.E. Wissing BIG registratie nr: 19056147825

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

 • Huisartsenpraktijk(en)
 • Collegapsychologen en -psychotherapeuten
 • ggz-instellingen
 • Anders: collega's overige disciplines; psychiater, orthopedagoog, coach, haptotherapeut e.d.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

 • Huisartsenpraktijken de Jachthoorn Arnhem

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

 • Verwijzing, doorverwijzing, afstemming juiste hulp/medicatie, crisisopvang, consultatie enz.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

 • Patiënten kunnen in principe terecht bij de praktijk/mijzelf en zo niet dan wordt verwezen naar huisarts/crisisdienst ggz

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

 • Nee, omdat: niet noodzakelijk voor GB GGZ

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

 • Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars

7. Behandeltarieven:

 • Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
 • Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
 • website of in mijn praktijk.
 • Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
 • Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

 • Intervisie
 • Bij- en nascholing
 • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
 • De beroepscode van mijn beroepsvereniging

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: LVVP

De geschillenregeling is hier te vinden

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

 • Naam vervangend behandelaar: Huisarts, praktijkondersteuner, e.a.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

 • Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en  -indien van toepassing- per diagnose.

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

De aanmeldprocedure verloopt als volgt; vanaf het eerste moment, de telefonische aanmelding tot en met de behandeling heeft de patiënt met dezelfde persoon, met mijzelf, te maken. Bij aanmelding wordt diezelfde dag nog met de patiënt contact opgenomen. Tijdens de telefonische aanmelding kan patiënt vragen stellen, krijgt hij uitvoerige uitleg en informatie over de gang van zaken etc. Ook in het verdere behandeltraject is er altijd de mogelijkheid tot overleg; in gesprek of via de telefoon/email.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer -indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

 • Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

 • Naam: C.E. Wissing
 • Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn
 • Gespecialiseerde ggz: Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

 • Indien nodig: consultatie e.d.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

 • Naam: C.E. Wissing
 • Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn
 • Gespecialiseerde ggz: Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

 • Naam: C.E. Wissing
 • Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn
 • Gespecialiseerde ggz: Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

 • Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

 • Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en -indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Regelmatig mogelijkheid creëren in gesprek met patiënt, -om te evalueren -om te kunnen komen met vragen, het kunnen uitspreken van wensen/verwachtingen, kritiek, onduidelijkheden etc. of om daarin zelf actief door te vragen.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Voortgang wordt gemonitord door voortgangsbespreking, evaluatie, vragenlijsten e.d.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Standaard na intake gesprek en gemiddeld na eerste 3 gesprekken, 10 gesprekken en bij wijziging situatie, stagnatie, wens patient etc.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Het meest frequent door het regelmatig te vragen; na intake, na paar sessies en bij afronding behandeling.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

 • Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

 • Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

 • Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

 • Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

 • Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

 • Ja

III. Ondertekening

Naam: C.E. Wissing

Plaats: Arnhem

Datum: 30-11-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

 • Ja