Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-
ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: CE Wissing
BIG-registraties: 19056147825
Basisopleiding: Doctoraal klinische psychologie & kinder- en jeugdpsychologie
Persoonlijk e-mailadres: calistawissing@ziggo.nl
AGB-code persoonlijk: 94000870

1. Praktijk informatie

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologenpraktijk Wissing
E-mailadres: info@psycholoogwissing.nl
KvK nummer: 09213460
Website: https://www.psycholoogwissing.nl/
AGB-code praktijk: 94000856

2. Biedt zorg aan in:

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a. Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz

2b. Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth (toepassingen) toe, etc.:

Behandeling van lichte tot matig ernstige psychische stoornissen en klachten. Waaronder
stemmingsstoornissen, angststoornissen, PTSS, ADHD, aanpassingsstoornissen, somatoforme
stoornissen, psychosomatische klachten, burn-out, identiteitsproblemen, interpersoonlijke
problemen, opvoedingsproblemen, werk en studieproblemen, slaapproblemen, eetstoornissen.
Specialisatie in psychische gevolgen fertiliteitsproblematiek en problemen rondom zwangerschap en
geboorte, o.a. post en prenatale depressie. Zowel individuele als relatie therapie. Behandelvormen
o.a. cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende therapie, oplossingsgerichte therapie, MBCT en
mindfulness. Online therapie en therapie op locatie is mogelijk. Snelle, laagdrempelige en
persoonsgerichte hulp zijn kernwaarden. Het accent ligt op maatwerk, een op het individu en de
persoonlijke hulpvraag gerichte benadering.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Somatoforme stoornissen
Eetstoornis

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: C.E. Wissing
BIG-registratienummer: 19056147825
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: C.E. Wissing
BIG-registratienummer: 19056147825

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: collega's overige disciplines waaronder psychiater, orthopedagoog, haptotherapeut,
psychosomatisch fysiotherapeut

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsenpraktijk de Jachthoorn Arnhem

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Overleg/consultatie i.v.m. doorverwijzing, medicatie, verloop behandeling, crisis hulp e.d.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen in eerste instantie terecht bij de praktijk en daarnaast en bij acute crisis worden zij
doorverwezen naar de huisarts/ crisisdienst GGZ.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: is niet noodzakelijk voor de basis GGZ

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Lerende netwerken Kenniscentrum Phrenos

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Sprake van verschillende lerende netwerken. Momenteel verbonden aan het lerende netwerk
leefstijl en somatische gezondheid. Dit is een netwerk voor gezondheidszorgwerkers in zowel de
eerste als de tweede lijn (de basis en de gespecialiseerde zorg) en zowel voor de somatische als de
GGZ zorg en het snijvlak tussen beiden. Het is van belang om handvatten te ontwikkelen d.m.v. het
vergaren en verbeteren van kennis vanuit wetenschap en praktijk, ondersteuning in de
implementatie en interdisciplinaire uitwisseling van ervaringen en praktijkvoorbeelden. Dit gebeurd
d.m.v. gezamenlijke inhoudelijke uitwisselingsbijeenkomsten met als primaire doel om kennis uit te
wisselen en gezamenlijk te sparren over vragen vanuit de praktijk. En door het gezamenlijk uitvoeren
van concrete activiteiten zoals o.a. de implementatie van leefstijl interventies binnen de GGZ.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

7. Behandeltarieven

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
https://psycholoogwissing.nl/kosten/

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
https://psycholoogwissing.nl/calista/

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
In eerste instantie bij mij als (regie)behandelaar en wanneer dat niet naar tevredenheid wordt
opgelost naar de klachtenfunctionaris van het NIP/ Klacht & Company nip@klachtencompany.nl
Link naar website:
https://psycholoogwissing.nl/calista/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Huisarts, POH/praktijkondersteuner
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://psycholoogwissing.nl/contact/

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
In eerste instantie korte telefonische aanmelding/kennismaking, vervolgens het intakegesprek en
indien passend in de basis GGZ en passend bij de zorgvraag van de cliënt, wordt meteen gestart met
de behandeling. Aangezien alle contactmomenten, vanaf het eerste telefoongesprek, met
praktijkhouder en behandelaar C. Wissing verlopen, is de communicatie vanaf het eerste moment
direct en transparant en is er regelmatig ruimte voor evaluatie/overleg over het verloop.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
De start en de voortgang van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd; in eerste instantie
meteen tijdens de intake wordt er zorg gedragen voor duidelijke communicatie betreffende wensen,
verwachtingen, doelstellingen, (praktische) gang van zaken etc. Vervolgens via
voortgangsgesprekken/evaluatiegesprekken, overleg derden (met toestemming en indien gewenst)
en tussentijds mogelijkheid tot uiten vragen, wensen, kritiek etc.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van de behandeling wordt onderzocht/gemonitord d.m.v. evaluatie/voortgang
gesprekken, vragenlijsten e.d.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Standaard periode van reflectie: na iedere intake en na ongeveer 5 sessies. Voorts afhankelijk van de
duur van de behandeling eens per 5 a 10 sessies. Daarnaast bij afsluiting behandeling en indien nodig
tussentijds naar aanleiding van wens cliënt, behandelaar of bijv. huisarts. Voorts nog vorm van
nazorg; contactmoment aantal maanden na afsluiting behandeling.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Het meest frequent d.m.v. vragen/gesprek; na intake, na paar sessies en bij afronding behandeling

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening
Naam: C.E. Wissing
Plaats: Arnhem
Datum: 19-01-2024
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja