Veranderingen in de GGZ 2014

Contactvrije zorgverlening

Veranderingen in de GGZ

  • De naam is gewijzigd in Generalistische Basis GGZ. Eerstelijns psychologische zorg heet sinds 2014 Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Naast de GBGGZ bestaat er de Gespecialiseerde GGZ (voorheen de tweede lijn). PTP valt onder de Generalistische Basis GGZ.
  • Het verzekerd pakket is veranderd. Een deel van de klachten/problemen waarmee mensen zich eerder bij een psycholoog konden melden, is vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding vanuit de basiszorg. Psychische klachten worden niet meer vergoed. Alleen wanneer er sprake is van een psychische stoornis volgens DSM IV criteria komt u in aanmerking voor vergoede zorg. Hiervoor gelden echter een aantal uitzonderingen:
  • DSM IV stoornissen die niet vergoed worden vanuit het basispakket: aanpassingsstoornissen, leerstoornissen, slaapstoornissen, de meeste seksuele stoornissen en enkelvoudige fobieen/angsten.
  • Declaratie per zorgzwaarteproduct in plaats van per consult. Komt u door uw diagnose in aanmerking voor vergoede zorg dan moet uw behandelaar vervolgens kiezen welk zorgzwaarte product op u van toepassing is. Afhankelijk van een aantal criteria, o.a. de ernst en complexiteit van uw klachten, komt u in aanmerking voor een bepaald zorgproduct. Er zijn drie mogelijkheden:
  1. Kort, gemiddeld 5-7 gesprekken, voor lichte DSM IV stoornissen
  2. Middel, gemiddeld 8-11 gesprekken, voor matige DSM IV stoornissen
  3. Intensief, gemiddeld 12-18 gesprekken, voor ernstige DSM IV stoornissen
  • Verplichte informatie voorziening aan o.a. het DIS. Volgens de nieuwe GGZ regels is het geven van informatie over de diagnose een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Psychologen zijn verplicht de hoofdgroep aan te geven waarbinnen uw diagnose valt, bijvoorbeeld 'angststoornissen'. Zij moeten dit gepseudonimiseerd aanleveren bij het DIS, het Diagnose informatiesysteem. Echter, aangezien het systeem van aanleveren en verwerking van privacy gevoelige informatie niet gegarandeerd veilig is en het verstrekken van deze persoonlijke gegevens aan derden niet overeenstemt met het beroepsgeheim en de beroepsethiek van psychologen, maakt PTP gebruik van een door de NZa opgestelde privacyverklaring. Hierdoor vervalt de verplichting privacy gevoelige informatie aan derden te leveren.Wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend. Er is dan geen verplichting tot het geven van informatie aan derden.
  • Verwijzing (huis)arts nog belangrijker. Zonder verwijzing door een arts (huisarts, bedrijfsarts, jeugdsarts) is geen vergoeding mogelijk. De huisarts zal moeten inschatten of er al dan niet sprake is van een psychische stoornis. Denk hierbij aan depressie of angststoornissen. Als u wel klachten heeft maar deze niet ernstig genoeg zijn om een diagnose te stellen, dan kan de huisarts u zelf helpen of hulp aanbieden van zijn praktijk ondersteuner (POH-GGZ), meestal een psychiatrisch verpleegkundige. U kunt in dit geval ook kiezen voor behandeling door een psycholoog maar dan moet u de behandeling wel zelf betalen.

Contractvrij

Een steeds groter wordende groep van zorgverleners werkt bewust contractvrij. Psychologen, psychiaters, fysiotherapeuten, apothekers e.a die geen contracten meer met verzekeringsmaatschappijen afsluiten omwille van het voorop stellen van de arts-patient relatie. Zij beschouwen de vertrouwensrelatie tussen beiden als wezenlijk en vinden dat de toenemende eis tot informatieverstrekking aan niet medische derden dit vertrouwen onder druk zet. Daarnaast is het medisch beroepsgeheim een recht van de client die er op vertrouwt dat persoonlijke gegevens veilig zijn bij de behandelaar en is het medisch beroepsgeheim juist een plicht van de arts en psycholoog en druist het beleid van persoonlijke gegevens verstrekking in tegen de beroepsethiek en beroepscode van o.a. psychologen. Zie ook de www.contractvrije psycholoog.nl. Contractvrij werkende psychologen willen onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappijen werken en op deze wijze de kwaliteit van hun eigen handelen waarborgen en de privacy van hun clienten zo veel mogelijk veilig stellen. De Zorgverzekeringen stellen het (zorg)product centraal en niet de client.

Vergoedingsmogelijkheden contractvrij werkende psychologen

Voor u als client betekent het contractvrij werken dat uw behandeling, wanneer het onder verzekerde zorg valt, voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komt. De vergoeding van uw behandeling valt dan onder restitutiezorg. U ontvangt en betaalt zelf de rekening en kunt deze indienen bij de verzekeraar, waarna u een bepaald bedrag (het ongecontracteerde restitutietarief) terugkrijgt. Deze tarieven hangen af van uw verzekeraar en van uw polis en variƫren van 50% tot 80% bij een naturapolis tot 100% bij een restitutiepolis. Restitutiepolissen zijn duurder in premie, maar hebben dus veel hogere restitutietarieven waardoor u een grotere keuzevrijheid heeft. Op de sites van de verzekeraars is informatie te vinden over de precieze hoogte van de ongecontracteerde tarieven. Zie ook deze link met een overzicht van restitutietarieven. Daarnaast vergoeden enkele verzekeringsmaatschappijen bepaalde behandelingen vanuit de aanvullende polis. Ook hiervoor is het raadzaam goed uw polis te bekijken.

Ook al levert PTP ongecontracteerde zorg, de praktijk blijft wettelijk verplicht zich aan de regels van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de Wmg (wet maatschappelijke gezondheidszorg) te houden. Het betreft hierbij o.a. de declaratie middels zorgzwaarte producten en de maximale tarieven.